Parochiebestuur

Het Parochiebestuur bestaat  uit de volgende personen:

  • pastoor Hans de Kort, voorzitter
  • de heer Paul Jas, vice-voorzitter
  • mevrouw Bernadette Widdershoven, secretaris
  • de heer Frans Verbeek, penningmeester
  • mevrouw Annette Broos, lid
  • de heer Dion Dam, lid.

  • de heer Jacques Schul, adviserend

 

Pastoraal team

Het Pastoraal Team voor de Sint Christoffelparochie en de Sint Anna parochie bestaat uit:

  • Pastoor Hans de Kort, priester;
  • Lenie Robijn, geass.o.carm., pastoraal werkster;
  • Pater Bertus van Schaik, emeritus priester.

PKC Parochie Kern Commissie

In elk van de vier parochiekernen is een PKC, een Parochie Kern Commissie, die maandelijks bijeenkomt. Het Parochiebestuur benoemt de leden van de PKC en neemt zelf als toehoorder deel aan de vergaderingen. Een PKC bestaat uit een voorzitter, secretaris, financieel beheerder en een aantal leden en heeft als taak de dagelijkse gang van zaken in een Prochiekern te regelen. De PKC biedt ook een klankbord voor het Parochiebestuur. Eens per jaar komen de 4 PKC´s bij elkaar om de grote lijnen van het beleid te bespreken. Uit de PKC´s wordt de financiële commissie van de parochie samengesteld, die samen met de penningmeester het financiëel beleid uitvoert.